Komiteler

İcra Komitesi

İcra Komitesi Banka bölümleri arası yönetim işlem ve eylemleri için bir eşgüdümü sağlama platformudur. Komitenin temel fonksiyonları ve sorumlulukları arasında, Bankanın çeşitli işlemlerini ve işlerinin ilerleme durumunu takip etmek ve periyodik incelemeler yapmak yer alır. Ek olarak, Bankanın çeşitli faaliyetlerini Bankanın strateji ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bir şekilde geliştirmek, iyileştirmek ve yeni gelişmelere zamanında ve etkin bir şekilde cevap vermek için yol ve araçlar bulan gerekli kararları alır. İcra komitesi, icra komitesi başkanı ve on icra komitesi üyesi olmak üzere on bir üyeden oluşmaktadır.

Aktif Pasif Komitesi

Aktif Pasif Komitesi (APKO) Komitesi Bankanın aktif ve pasiflerini yönetmek için gerekli kararları almakla yetkilidir. Komite aşağıda belirtilen konularda karar alır.

 • Faiz aralığı politikası ve limitleri onaylamak,
 • Kambiyo politikası ve açık pozisyon limitlerini onaylamak,
 • Fonlama politikası ve mevcut kaynakların göreceli maliyetleri incelemek,
 • Menkul kıymetleştirme ve türev enstrümanlar politikasını görüşmek,
 • Likidite politikası ve acil durum fonlama mekanizmasını görüşmek,
 • Bankanın geniş çapta işlem yaptığı önemli döviz cinslerinin faiz oranı profili ve kurlarını etkileme olasılığı bulunan tüm ulusal ve uluslararası faktörlerin kısa ve orta vadede makro ve mikro ekonomik analizini yapmak,
 • Bankanın likidite ihtiyaçlarını tahmin etmek, BDDK’nın vade aralığı düzenlemelerine ve ihtiyatlı risk / kazanç dengesini gözeterek Bankanın iyi ekonomik menfaatlerine uyumlu, likidite ihtiyaçlarını karşılayacak gerekçeli bir planı uygulamaya koymak. Kısa ve uzun vadeli kredi maliyetlerini belirlemek,
 • Bir yıllık vadeye kadar, faiz ve kur oranı hareketlerine duyarlılık analizi yaparak, değişimleri net gelir dalgalanmalarına bağlamak,
 • Bankanın hem mutlak kârlılık hem de kullanılan varlıklar/sermaye geri dönüşü açısından toplam kârlılık hedeflerine ulaşabilmek için pazarlama, kredilendirme ve fonlama konularında ulaşmak istediği alt-hedefleri tanımlamak.

Aktif pasif komitesi, aktif pasif komitesi başkanı ve yedi aktif pasif komitesi üyesi olmak üzere sekiz üyeden oluşmaktadır.

Kredi Komitesi

Komitenin temel görev ve sorumlulukları aşağıdakileri kapsar:

 • Genel Müdür'e (veya Genel Müdür aracılığı ile Banka'nın yönetim kadrosuna) delege edilmiş olan limitleri aşan kredilendirme işlemlerinin onaylanması,
 • Müşteri özelinde önemli tutarda karşılık gereksinimlerinin değerlendirilmesi,
 • Kredi prosedürlerinin ve ilgili denetim ve önlemlerin gözden geçirilmesi,
 • Kredi tahsilat politikasının revizyonu ve güncellenmesi ve önemli tutardaki tahsilatların takibi.
 • Krediler ile ilgili üst yönetim raporunun gözden geçirilmesi,
 • Yakın izleme müşterilerinin tahsilat eylem planının izlenmesi
 • Yolsuzluk veya usulsüzlük şüphesi duyulan önemli müşteri temerrüt vakalarının değerlendirilmesi,
 • Detaylı analize dayandırılan tahsilat seçeneklerinin değerlendirilmesi ve kabul edilmesi,
 • Tahsilat işlemlerinin ve temerrüde düşmüş kişilerle yapılan müzakerelerin denetlenmesi,
 • Takipteki kredilere ilişkin raporların sürekli olarak takip edilmes

Kredi komitesi, kredi komitesi başkanı ve iki kredi komitesi üyesi olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Banka'nın kurumsal yönetim ilkelerini tespit etmek ve denetlemek konusunda yönetim kuruluna destek vermekten sorumludur. BDDK gereklilikleri doğrultusunda, kurumsal yönetim yapısı ile ilgili Banka politikalarının hazırlanması, kurumsal yönetim uygulamalarının gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmeler konusunda Kurul'a önerilerde bulunulması, Banka'nın operasyonları ile finansal emniyetini gözetmek suretiyle, bankanın yasalar, yönetmelikleri talimatlar ve iç politikalar kapsamında profesyonel bir şekilde yönetilmesinin sağlanması temel sorumlulukları arasındadır. Kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi başkanı ve iki kurumsal yönetim komitesi üyesi olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır.

Bilgi Sistemleri Strateji ve Yönlendirme Komitesi

Bilgi Sistemleri Strateji ve Yönlendirme Komitesi, Banka’nın bilgi sistemlerine ilişkin faaliyetlerinin belirli bir disiplin çerçevesinde yürütülmesini ve iş stratejileri ile uyumlu olmasını sağlamak üzere, Bilgi sistemleri stratejilerini geliştirmek, geliştirilen bu stratejileri izlemek, bilgi güvenliği faaliyetlerini takip etmek, sürece ilişkin karar almak ve gerekli yatırımları belirlemek, BT risklerini yönetmek ve değerlendirmek, BT değişiklik yönetimi sürecini takip etmek, bilgi sistemleri süreklilik faaliyetlerini yürütmek, tüm bilgi sistemleri süreçlerinde iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Üst Yönetimi bilgilendirmek üzere faaliyet gösterir. Bilgi sistemleri strateji ve yönlendirme komitesi, bilgi sistemleri strateji ve yönlendirme komitesi başkanı ve on bilgi sistemleri strateji ve yönlendirme komitesi üyesi olmak üzere on bir üyeden oluşmaktadır.

Bilgi Sistemleri Sürekliliği Komitesi

Komite’nin görev ve sorumlulukları aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:

 • Bankacılık faaliyetlerini yürütmede kullanılan Bilgi Sistemlerine (“BS”) ilişkin servislerin sürekliliğini sağlamak üzere iş sürekliliği yönetiminin ve planının parçası olacak şekilde, Bilgi Teknolojileri(“BT”) süreklilik planını hazırlar ve Yönetim Kurulu onayının alınmasını sağlar.
 • BT Süreklilik planının iş etki analizi, risk değerlendirmesi, risk yönetimi, izleme ve test faaliyetlerini içermesini sağlayarak etkin bir BT süreklilik yönetim süreci tesis eder.
 • Planın müdahale planları, kapasite planı gibi diğer planlarla ve mevzuat gereksinimleriyle uyumlu ve uygulanabilir olmasını sağlar.
 • BT süreklilik yönetimi sürecinin sorumlusunu atar.
 • BT süreklilik yönetimi süreci sorumlusunun bu komiteye başkanlık etmesini sağlar.
 • BS Süreklilik Komitesi meydana gelen olaylarla ilgili bütün faktörleri göz önünde bulundurarak kriz durumu olduğunda bunu ilan eder.
 • BT Süreklilik planının devreye alınmasına karar verir ve diğer kurtarma, süreklilik ve müdahale ekipleriyle olan tüm koordinasyonu sağlar.
 • Yılda en az bir defa, denetimler ve risk analiz çalışmaları sonucu tespit edilen bulgular ve testlerden öğrenilen derslere göre veya iş süreçlerini veya BS sürekliliğini etkileyen değişikliklerden sonra planın gözden geçirilerek güncellenmesini sağlar.
 • Yaşanan acil durum ve felaketlerden kaynaklanan yasal konuları ele alarak halkla ilişkiler ve basın ile olan iletişimi yürütür.
 • İlgili ekiplere ve çalışanlara plan kapsamında eğitim verilip farkındalığın artırılmasını sağlar.

Bilgi sistemleri sürekliliği komitesi, bilgi sistemleri sürekliliği komitesi başkanı ve on iki bilgi sistemleri sürekliliği komitesi üyesi olmak üzere on üç üyeden oluşmaktadır.

Bilgi Güvenliği Komitesi

Bilgi Güvenliği Komitesi’nin görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Bilgi güvenliği politikasını oluşturmak, Yönetim Kurulu onayı almak ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
 • Bilgi Güvenliği stratejisini oluşturmak ve buna ilişkin entegrasyon çalışmalarını yönlendirmek ve gözden geçirmek,
 • Bilgi Güvenliğine ilişkin prosedür ve talimat dokümanlarını önermek ve oluşturmak,
 • Bilgi varlıklarının nasıl sınıflandırılacağına ilişkin onaylı bir varlık sınıflandırma kılavuzu hazırlamak,
 • Bilgi Güvenliği bilinci oluşturmak ve farkındalık seviyesinin arttırılmasına ilişkin eğitim programı ve benzeri faaliyetler hususunda kararlar almak, farkındalık eğitim programının içeriğini yılda bir defa gözden geçirip güncellemek,
 • Bilgi Güvenliği hususlarını ilgilendiren uyum zorunluluklarını takip etmek,
 • Güvenlik alt yapısının bankanın ihtiyaçlarını ve zorunluluklarını karşılayıp karşılamadığına ilişkin takip faaliyetleri yürütmek,
 • Bilgi Güvenliğini ilgilendiren altyapı değişikliklerini analiz ederek etkisini değerlendirmek,
 • İş birimlerinin Banka içindeki Bilgi Güvenliği yönetim sistemi kurulum ve entegrasyon sürecine desteğini sağlamak ve takip etmek,
 • Bilgi Güvenliğine ilişkin çalışmaların doğru önceliklendirilmesini, bütçelendirilmesini ve tüm birimler tarafından yeterince desteklenmesini sağlamak ve takip etmek.
 • Planlanan ve başlatılan güvenlik çalışmalarının gerçekleştirilme kayıtlarını, izleme ve denetim faaliyetlerinin durumunu takip etmek.

Bilgi güvenliği komitesi, bilgi güvenliği komitesi başkanı ve on bilgi güvenliği komitesi üyesi olmak üzere on bir üyeden oluşmaktadır.

Ücretlendirme Komitesi

Bankanın ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile ücretlendirme politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Bankanın Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Ücret Politikasının etkinliğini sağlar. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Ücretlendirme Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Bankanın ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.

Özellikli çalışanların ücretlendirilmesi hakkındaki kararlar başta olmak üzere, ücretlendirmeye ilişkin olarak Yönetim Kurulunun onayına sunulan kararların hazırlanması, ücretlendirme politikalarının Bankanın risk iştahı ile hedeflerine uyumluluğunun ve etkinliğinin düzenli olarak izlenmesi, Yönetim Kuruluna ücretlendirme sisteminin oluşturulması ve işleyişinin gözetilmesine ilişkin olarak görüş ve destek verilmesi Ücretlendirme Komitesi’nin sorumluluğundadır. Ücretlendirme komitesi, ücretlendirme komitesi başkanı ve iki ücretlendirme komitesi üyesi olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Bankanın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemekle görevli ve sorumludur. Denetim komitesi, denetim komitesi başkanı ve bir denetim komitesi üyesi olmak üzere iki üyeden oluşmaktadır.

Disiplin Komitesi

Gündeme alınan vakalar üzerinde etraflıca değerlendirme yapmak, disiplin cezası uygulanmasına karar verilen durumlarda cezanın mahiyetini belirleyip uygulanmasını sağlamak ve ilgili istatistikleri yılda bir defa Denetim Komitesine sunmakla görevli ve sorumludur. Değerlendirmeye konu vakanın sebep olduğu toplam risk maruziyeti düzeyinin ve nihai kesin zararın dikkate alınması da Komite’nin temel sorumlulukları arasındadır. Disiplin komitesi, Disiplin Komitesi Başkanı ve 4 Disiplin Kurulu Üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.